انواع پروفیل های لوله


انواع سایز های موجود 1) لوله به قطر خارجی 16 میلیمتر 2) لوله به قطر خارجی 18 میلیمتر 3) لوله به قطر خارجی 20 میلیمتر 4) لوله به قطر خارجی 22 میلیمتر 5) لوله به قطر خارجی 23 میلیمتر 6) لوله به قطر خارجی 25 میلیمتر 7) لوله به قطر خارجی 32 میلیمتر 8) لوله به قطر خارجی 40 میلیمتر مورد استفاده در پایه کابینت 9) لوله به قطر خارجی 45 میلیمتر مورد استفاده در ساخت پایه کابینت ( به صورت ساده و عاج دار (کبریتی)) 10) لوله به قطر خارجی 50 میلیمتر مورد استفاده در پایه کابینت 11) لوله به قطر خارجی 60 میلیمتر مورد استفاده درساخت پایه ال سی دی 12) لوله به قطر خارجی 60 میلیمتر و قطر داخلی 56 کاربرد صنعتی 13) لوله به قطر خارجی 65 میلیمتر و قطر داخلی 61 کاربرد صنعتی

انواع سایز های موجود
۱) لوله به قطر خارجی ۱۶ میلیمتر
۲) لوله به قطر خارجی ۱۸ میلیمتر
۳) لوله به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر
۴) لوله به قطر خارجی ۲۲ میلیمتر
۵) لوله به قطر خارجی ۲۳ میلیمتر
۶) لوله به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر
۷) لوله به قطر خارجی ۳۲ میلیمتر
۸) لوله به قطر خارجی ۴۰ میلیمتر مورد استفاده در پایه کابینت
۹) لوله به قطر خارجی ۴۵ میلیمتر مورد استفاده در ساخت پایه کابینت ( به صورت ساده و عاج دار (کبریتی))
۱۰) لوله به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر مورد استفاده در پایه کابینت
۱۱) لوله به قطر خارجی ۶۰ میلیمتر مورد استفاده درساخت پایه ال سی دی
۱۲) لوله به قطر خارجی ۶۰ میلیمتر و قطر داخلی ۵۶ کاربرد صنعتی
۱۳) لوله به قطر خارجی ۶۵ میلیمتر و قطر داخلی ۶۱ کاربرد صنعتی
برچسب ها :نظرات بسته شده است.